top of page

Familjehem

Familjebaserad behandling är en metod som fokuserar på att ge barn och ungdomar en trygg och stabil miljö genom att placera dem i en kärnfamiljssituation. Det kan innebära att barn och ungdomar bor hos och får stöd av familjehem, som fungerar som en substitutfamilj. Denna behandlingsform strävar efter att skapa en kärnfamiljsliknande atmosfär, där barnen och ungdomarna kan uppleva kärlek, omsorg, och en kontinuitet som kan vara avgörande för deras välmående.


Familjebaserad behandling kan inkludera olika komponenter, såsom terapeutiskt stöd för att hantera specifika behov eller trauman hos de placerade barnen, och även utbildning och handledning för familjehemmen för att hjälpa dem att förstå och bemöta de särskilda utmaningar som barnen kan ha. Det är en flexibel behandlingsform som kan anpassas efter individuella behov och mål.

Sammanfattningsvis är "Familjebaserad behandling" en passande behandlingsform för familjehem med fokus på att ge barn och ungdomar en trygg och stödjande familjemiljö där de kan utvecklas och må bra.


Behandlingen av ungdomskriminalitet kan vara en komplex process som vanligtvis involverar flera faser för att förstå och hantera de underliggande orsakerna till ungdomars kriminella beteende. Innan ungdomen blir omplacerad är det avgörande att inleda en relationsbaserad process. Detta inkluderar att träffa den unga personen och eventuellt deras vårdnadshavare för att etablera kontakt, skapa trygghet och bygga förtroende. Målet är att undvika dramatiska förändringar och förbereda den unga personen på den kommande behandlingen. Det är en tid för att förstå deras specifika behov och för att börja bygga en stödjande relation. Här är en förenklad översikt över en fyrfasig behandlingsmodell för ungdomskriminalitet:

Image by Ali Jouyandeh

Bedömning och Utvärdering

Image by Pawel Czerwinski

Interventionsfas

Spent a week in Los Angeles with my friends and decided to visit the Last Bookstore as one of our st

Rehabiliteringsfas

Image by Ahmed Syed

Uppföljning och Stöd

Denna fas bygger vidare på förberedelsearbetet. Efter att ha etablerat en grundläggande relation med den unga personen och eventuellt deras vårdnadshavare, fortsätter vi med en grundlig bedömning av den unges situation. Det inkluderar att utvärdera deras kriminella handlingar, riskfaktorer och skyddsfaktorer samt deras socio-ekonomiska, psykologiska och familjemässiga bakgrund. Denna bedömning hjälper till att identifiera de specifika behoven hos den unge och att skapa en individuell behandlingsplan.

Efter den initiala bedömningen fokuserar vi på att fortsätta utveckla och stärka relationen med den unge. I den andra fasen utformas och genomförs en interventionsstrategi baserad på den individuella behandlingsplanen. Interventionsmetoder kan variera beroende på den unges behov, men de kan inkludera kognitiv beteendeterapi, individuell rådgivning, familjeterapi och andra evidensbaserade metoder. Målet är att arbeta med den unge för att förändra deras attityder, beteenden och färdigheter.

Under denna tredje fas, inriktas behandlingen på att hjälpa den unge att återintegreras i samhället med en betoning på att bygga positiva och hållbara relationer att undvika återfall i kriminellt beteende. Det kan innebära att ge stöd för utbildning, arbete eller andra positiva aktiviteter som kan hjälpa den unge att utveckla en sund och ansvarsfull livsstil. Samtidigt fortsätter terapeutiskt stöd för att förebygga återfall.

Efter avslutad behandling fortsätter det relationsbaserade arbetet genom långsiktig uppföljning och stöd. Det innebär att fortsätta bygga på och vårda de positiva relationer som har utvecklats under tidigare faser. Uppföljningen är avgörande för att stödja den unges långsiktiga framgång och hantera eventuella återfallsrisker. Fortsatt terapeutiskt stöd och samhälleligt stöd är inriktade på att bevara de positiva förändringarna och relationerna över tid.

Cyclist silhouette at sunset_edited.jpg

Led den unge in på den väg han bör gå, så följer han den även som gammal.

Dealer Counting Money_edited.jpg

Avhoppare

Arbetet med en och en är med en individ i taget innebär att vi fokuserar på att hjälpa och stödja en enskild person med sina nuvarande unika behov, utmaningar och mål. Detta tillvägagångssätt är mycket individanpassat och kan inkludera:

Bedömning och planering

Vi inleder vanligtvis med att genomföra en noggrann bedömning av klientens behov och situation. Tillsammans med klienten utarbetas sedan en individuell handlingsplan.

Stöd och rådgivning

Vi ger emotionellt och praktiskt stöd till klienten, ofta i form av rådgivning och terapi. De hjälper klienten att hantera personliga och sociala problem.

Resursförmedling

Om det behövs, hjälper vi klienten att få tillgång till olika resurser och tjänster, såsom hälsovård, bostad eller sysselsättning.

Uppföljning och utvärdering

Vi följer upp klientens framsteg och anpassar stödet efter behov. Detta är avgörande för att säkerställa att klienten når sina mål.
Socialt arbete med en och en person i taget strävar efter att främja individens välbefinnande och självständighet samtidigt som det tar hänsyn till deras unika omständigheter. Det handlar om att bygga förtroendefulla relationer och erbjuda skräddarsydd hjälp för att förbättra klientens livssituation.

Målet är att hjälpa avhoppare att bryta med sin tidigare livsstil och återanpassa sig till samhället på ett säkert och hållbart sätt.

bottom of page